blogak

Irinmodo (1307-2017)

EZKONTZA KAPITULAZIOAK (1654): LAUSAGARRETA ETA YGUERIBAR-AYZPARRUNDI (I)Historiari begira, ezkontza aurretik familia handi eta dirudunek kapituluez osatutako hitzarmena egiten zuten. Bertan ezkon berriek –edo hobeto esanda, bakoitzaren gurasoek- eskaini beharreko dotea, ondasunak eta gainontzekoak hitzartzen zituzten. Bertan, maiorazgoen ordezkapenak, ekarpenak eta betebeharrak ere arautzen ziren. Esku artean daukagun dokumentu honek arestian azpimarratutakoak lotu eta adierazi nahi dizkigu; zehatzago esanda, XVII. mendean, 1654ean zuzenago esanda, ezkongai ziren Joan Martinez de Lausagarreta eta Maria Perez de Igueribarren arteko familiena.

Dena dela, ez pentsa ezkontza protokolo hau garai bateko ohitura bat solilik denik, gaur ere egin daitezkeelako bai ezkondu aurretik edota ondoren ere, notarioaren aurrean.

Bitxikeria bezala esan genezake ezkongaiak, Eskubide Kanonigoari kasu eginez gero behintzat, elizaz ezkondu nahi izanez gero, hamasei urtetan gizonentzat eta hamalau emakumeentzat jarri izan duela ezkontzeko gazteen adina. Hala ere, ezin esan gure inguruan ezkontzak hain gazterik izan direnik, batez besteko ezkontzen adina altua izan delako lehen, eta zer esanik ez gaur egunean.

Esan, euskal ezkontza berriak ere printzipio hauetan oinarritzen zirela, eta aztertuko dugun dokumentua da horren lekuko: 
  • Lehenik eta behin, endogamian. Herriko nahiz herritik kanpokoa, baina euskalduna izaten zen bikote ezkongaia. Orain, berriz, exogamia da arruntenetakoa; alegia, komunitate ezberdinetako gizon-andreen ezkontzak.
  • Bigarren, fideltasunean, leialtasunean; elizan, Jaungoikoaren aurrean emandako hitza betetzea. Gaur zibilak dira ugarienak.
  • Hirugarren, zatitu ezinean; heriotzak bakarrik etengo zuena. Ezkontzak iraun egiten zuen gorabehera guztien gainetik. Gaur, ordea, banaketak ohikoak dira. 
Eta nola ezkondu? Adostasunarekin, ezkongai bien oniritziarekin, nahiz eta garai batean batez ere, sarritan, erabakiak baldintzatuta ere egon. Zergatik?
  • Egoera konpondu beharrean egoten zelako (Konpontzeko Ezkontzak izaten ziren). Ezkon aurreko haurdunaldiak edota seme-alaba naturalak izanda, eta gurasoen mehatxupean, egiten ziren ezkontzak ziren.
  • Interesa (“Conveniencia”) zegoelako. Posizio sozial nahiz ekonomiko baten eraginagatik, eta herrietan batez ere oso ezaguna maiorazkoaren eraginarengatik. Bertan gurasoen papera oso garrantzitsua izaten zen.
  • Maitasuna zegoelako. Bikote baten maitasunak emandako legitimitatean oinarrituta, gizon eta emakume batek ezkontzea erabakitzen dute. Gurasoek ahal den neurrian aholkatzen dute, nahiz eta seme-alabaren aukera onartu. 
Hiruretan sumatzen den bezala, etxeko gurasoen papera (edo euren faltan anai nagusiarena) garrantzitsua eta zenbait kasutan erabakigarria ere izaten zen.
Guzti hau ongi egituratutako urratsak izaten ziren. Ezkongai garaia bikotea ongi ezagutzeko oinarrizkoa izaten zen, eskua eskatzerakoan atzera joaterik ez zegoelako. Eta ezkontzak berak bi familien arteko ezagutza fisikoa ez soilik baizik eta ondasunen banaketa ere (ZER duzu eta ZER ekarriko duzu) adierazten zuen. 

Aldi berean, dokumentu honek badauka `plus´ bat, izan ere baserri bat, bere jabetza osoarekin emango zaio ezkongaietako bati, baina baldintza batekin: ezingo duela bera zatitu eta ondoren saldu.

EUSKAL EZKONTZA ANTZUOLAN bilaketarekin bat datozen irudiak
 EUSKAL EZKONTZA ANTZUOLAN, 2007

Adibide honetan ikus genezake garai hartako euskal jurisprudentzia zibilaren edo zuzenbidearen ezaugarrietako bat; alegia, baserria eta bere jabetzak ezin zirela zatitu eta saldu, ezta baserriko seme alaben artean ere. Horrekin bermatzen zen baserriaren biziraupena mendez mende, eta hori hala izan zedin lana egiten zuen baserrian jabetzarekin geratzen zen seme edo alaba ahuldunena, edo maiorazgoa zena.

Beraz, ikuspuntu antropologiko eta historikotik oso dokumentu aberatsa dugu esku artean duguna. Merezi du zatika aztertzea, XVII. mendea Antzuola nolakoa zen adierazten duelako agiri honek, batez ere jabetza handikoenena, behin behin. 

Herriko baserri desberdinak daude inplikatuta dokumentuan: Lausagarreta, Igeribar-Aizparrundi, Ugartetorre, Zabala edo Zabale.

lausagarreta baserria bilaketarekin bat datozen irudiak LAUSAGARRETA BASERRIA


"En la cassa solar de Laussagarreta, juridiçion de la villa de Ançuola en la muy noble y muy leal provincia de Guipuzcoa, dia domingo, siete del mes de junio de 1654 años, ante mi Joan de Olariaga, escribano del Rey nuestro señor y del numero de las villas de Vergara, Elgueta y Plaçencia. Testigos: Pedro Martines de Laussagarreta y Maria Andres de Azcarate, su mujer, y Joan Marines de Laussagarreta y Maria Perez de Liçaryturri, y que a sido su mujer, dueños de la dicha casa solar de Laussagarreta, y Joan Bautista de Liçaryturri Ygueribar y Mariana Perez de Yturrioz, su mujer, dueños de la casa solar de Ygueribar de abajo que llaman de Ayzparrundi, todos vecinos de esta villa, y San Joan Martinez de Laussagarreta Garitano y Françisca Garçia de Garitano, su mujer, dueños de la casa solar de Garitano … dixeron que en 17 de henero de este presente año se otorgo escrptura de capitulaçion matrimonial para el casamiento … de los dichos Joan Martinez de Laussagarreta y Maria Perez de Ygueribar … y es del tenor siguiente:

Loyola. Igeribar baserria bilaketarekin bat datozen irudiak
     "YGUERIBAR DE ABAJO LLAMADA DE AIZPARRUNDI"
Hemen azpian, berriz, "cassa solar y torre de Ugarte".

ugartetorre, antzuola bilaketarekin bat datozen irudiak

En la cassa solar y torre de Ugarte que es en la villa de Ançuola … a 17 de henero de 1654 años, ante mi Joan de Olariaga … se juntaron por una parte Pedro Martinez de Laussagarreta, dueño de la cassa solar de Lausagarreta … por si mismo y en nombre de Maria Andres de Azcarate, su mujer… Y San Joan Martinez de Lausagarreta Garitano, por si mismo y en nombre de Françisca Garçia de Garitano, su mujer, … dueños de la cassa solar de Garitano llamada de Pedro Garçia, vecinos de la villa de Vergara, que tienen donada dicha cassa a Maria Garçia de Laussagarreta Garitano, si hija legitima cassada con Andres Perez de Jauregui. Y Joan de Laussagarreta, hijo lexitimo de los dichos San Joan Martinez y su mujer… Y la otra Joan Bautista de Liçaryturri Yguerbar, por si mismo y en nombre de Mariana Perez de Yturrioz, su mujer… dueños de la cassa solar de Ygueribar de abajo, llamada de Aizparrundi … y en nombre tanbien de Maria de Ygeribar, doncella, su hija lexitima …

Zabale baserria, antzuola bilaketarekin bat datozen irudiak  "CASSA SOLAR DE ÇAVALA". GAUR ZABALE

En la cassa solar de Çavala … de la villa de Ançuola a 17 dias de henero de 1654 … Maria Andres de Azcarate, mujer lexitima de Pedro Martinez de Laussagarreta, dueños de la cassa solar de Laussagarreta … en presencia del dicho su marido … dixo … se ayan de casar Joan de Laussagarreta, hijo lexitimo de San Joan Martinez de Laussagarreta y de Françisca Garçia de Garitano, su mujer, sobrino del dicho Pedro Martinez y Maria de Ygueribar, doncella, hija lexitima de Joan Bautista de Liçaryturri Igueribar y de Mariana Perez de Yturrioz, su mujer, y para otorgar perpetuo las capitulaciones sean de juntar las partes oy este dia en la cassa solar y torre de Ugarte de la dicha villa de Ançuola, como esta asignado y esta otorgante por su mucha hedad, ajes y ynpidimentos y otras justas caussas no puede concurrir sin mucha descomodidad … da poder cumplido y bastante como se rrequiere y neçessario al dich Pedro Martinez de Laussagarreta, su marido, para que en nobre della y rrepresentadno su persona y por ssi mismo rejunte en la dicha cassa y torre de Ugarte o en otro qualquier puesto con las demás partes ynteressadas y otorgue escriptura de capitulaçion para el dicho cassamiento … al dicho Joan de Laussagarreta, su sobrino, juntamente con la dicha cassa solar de Laussagarreta y sus pertenecidos, alajas, erremienta de labrança, ganados y lo demás que le quisiere señalar de sus vienes, tanbiden de la dote que esta otorgante tiene en el dicho su marido y su haçienda y mitad de todos los vienes gananciales y de conquista de durante el matrimonio entre ellos y de todos los demás derechos y açiones en qualquier manera tocantes y pertenecientes a esta otorgante, açiendo y fundado vinculo y mayorazgo … Siendo testigos el señor alcalde, Joan Perez de Çavala, Joan Ochoa de Garicaça, Joan Ochoa de Mendiçaval, Martin Perez de Arana y el bachiller Joan Ygnaçio de Olariaga, vecinos de Ançuola y Vergara…

Y todas las dichas partes … por esta escriptura se conçiertan en la forma que se dira, y capitulan lo siguiente:

1.Lo primero que a servicio de Dios … se cassen lexitimamente … que çelebren verdadero matrimonio como manda la santa madre y glesia catholica de Roma dicho Joan de Laussagarreta … y la dicha Maria de Ygueribar… y se efetue sin dilaçion alguna. 

2. El dicho Jon Bautista de Liçaryturri Ygueribar por ssi y en nombre de la dicha Mariana Perez de Yturrioz, su mujer, dota a la dicha Maria de Ygueribar, su hija legitima, para el cassamiento con el dicho Joan de Laussagarreta … y le ofrece quinientos ducados en dinero pagados loa quatroçientos ducados en plata, parte dellos con çenssos fundados y parte en dinero. Y los otros çien ducados en vellón, la mitad dentro de un año del cassamiento y la otra mitad de allí a otro año; mas quatro camas nuevas cunplidas … eçepto una dellas que de ser sin pluma y açes dobles dichas camas con la demás rropa blanca aderente y correspondiente como se usa …; mas una taça de plata buena; dos caxas de madera; una baca con su cria y seis obexas con sus crias; y tres vestidos de su persona con dos mantos: el uno de seda y el otro de burato, que todo ello entregaran y darán tanbien para el dicho dia de nuestra señora de agosto deste año; y lo sussodichos ofrece a la dicha su hija … 
EUSKAL EZKONTZA ANTZUOLAN bilaketarekin bat datozen irudiak

3. El dicho Pedro Martinez de Laussagarreta por ssi y en nombre de la dicha Maria Andres de Azcarate, su muger… por quanto se allan sin hijos ni deçendientes y tienen particular afiçion y voluntad al dicho Joan de Laussagarreta que le an tenido muchos añosen su cassa y servicio, y a sido y es obediente a ellos y por ser sobrinos del dicho Pedro Martinez, hijo de hermano lexitimo del, por estas caussas … dotan al dicho Joan de Laussagarreta, y le ofrece y da la dicha su cassa y solar de Laussagarreta con todas sus tierras, heredades, mançanales, castañales, montes, prados y pastos y demás pertenecidos y aderentes que son notorios y conoçidos en el valle de Uçarraga de la dicha villa de Ançuola; y las cubas, trojes, cajas, camas, rropa blanca, rremienta de labrança y demás alaje y menaje de la dicha cassa enteramente, y todo el ganado mayor y menor que tienen; y la dote que ña dicha Maria Andres, su mujer, tiene y la mitad que a ella toca y pertenece y pueda pertenecer por ganancias y conquistas echas durante el matrimonio entre ellos y todos los demás derechos y açiones de la dicha su mujer … se conprende y se a de entender incluirse en la dicha cassa y sus pertenecidos … ; y de todo ello por ssi y la dicha su mujer açe donaçion pura perfecta … al dicho su sobrino ….

ESCRIPTURA DE CAPITULAÇION MATRIMONIAL ENTRE JOAN MARTINEZ DE LAUSSAGARRETA Y MARIA PEREZ DE YGUERIBAR


Iturriak
  • Iraeta baserriko artxiboa. Antzuolako Artxibo Historikoa: Paper soltea: ESCRIPTURA DE CAPITULAÇION MATRIMONIAL ENTRE JOAN MARTINEZ DE LAUSSAGARRETA Y MARIA PEREZ DE YGUERIBAR
  • Ramirez de Okariz Telleria, Iñigo. Antzuolako Ohitura Zaharrak.
  • Argazkiak: GOIENA.jatorrizkoa ikusi

2013-2024
Blogetan! Blog izarren bila

AZKUE FUNDAZIOA
Agoitz plaza 1, 48015 Bilbo, Bizkaia
Tel. 94 402 80 81 - Faxa. 94 405 24 07